Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Bruidsboeketbedels; de eenmanszaak, statutair gevestigd te Oudenbosch en ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 60771941.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Bruidsboeketbedels een
overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna
opgenomen.

1.4. Producten: alle producten die Bruidsboeketbedels aan de klant levert. Hieronder wordt onder
andere verstaan, doch niet uitsluitend: het via een online webwinkel verkopen van
gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde sieraden.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Bruidsboeketbedels en klant krachtens welke
Bruidsboeketbedels de producten zal leveren.

1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.8. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant
en/of Bruidsboeketbedels worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.9. Website: www.bruidsboeketbedels.nl.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bruidsboeketbedels gedane
aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, overige verrichte handelingen en
facturen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een opdrachtbevestiging met Bruidsboeketbedels of door akkoord
gaan via de website door het plaatsen van een bestelling via de website dan wel akkoord via de
e-mail verklaard de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van
Bruidsboeketbedels en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een
overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door
Bruidsboeketbedels zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering van het product.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name
van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES/BESTELLINGEN EN AANBIEDINGEN

3.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder kortingsvoorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien er geen termijn is aangegeven, is
de aanbieding/offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de aanbieding/offerte is
uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan
vervalt het aanbod of de offerte.

3.2. Bruidsboeketbedels zal in de offerte aangeven welke producten worden aangeboden en
welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte
genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en
schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van het
product.

3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens
onjuist waren, heeft Bruidsboeketbedels het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden
aan te passen.

3.4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod
door de klant mogelijk te maken. Als Bruidsboeketbedels gebruik maakt van afbeeldingen zijn
deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen
of kennelijke fouten in het aanbod binden Bruidsboeketbedels niet.

3.5. Gepersonaliseerde producten worden vooraf gefactureerd, Bruidsboeketbedels zal de
producten leveren na volledige betaling van de factuur.

3.6. Alle door Bruidsboeketbedels gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw
voor particulieren tenzij anders aangegeven, exclusief verzendkosten en overige vastgestelde
heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.7. Offertes en/of speciale aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.8. Bruidsboeketbedels behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de
prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant
gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat.
Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.9. Bruidsboeketbedels behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een
percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze
verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

3.10. Bruidsboeketbedels is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in het aanbod
wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een
mededeling aan Bruidsboeketbedels verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring
worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Bruidsboeketbedels binnen bekwame tijd
overgaan tot levering van de producten. Indien klant het aanbod via de elektronische weg heeft
aanvaard, bevestigt Bruidsboeketbedels onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft
de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

4.4. Bruidsboeketbedels heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden
zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en
Bruidsboeketbedels zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een
aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Bruidsboeketbedels wil annuleren is dit alleen
mogelijk als het gaat om niet-gepersonaliseerde producten. De klant dient Bruidsboeketbedels
schriftelijk en tijdig mede te delen de bestelling te willen annuleren.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR BRUIDSBOEKETBEDELS

5.1. Bruidsboeketbedels garandeert dat de door haar verstrekte opdracht naar beste kunnen
wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Bruidsboeketbedels spant zich in om de gegevens die Bruidsboeketbedels voor de klant
opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde
personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde producten dient
Bruidsboeketbedels met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Bruidsboeketbedels is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde
producten. De klant is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die
gevallen waarin Bruidsboeketbedels uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.

5.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is Bruidsboeketbedels eveneens gerechtigd
om voor promotionele doeleinden de gegevens van de klant te publiceren op de website van
Bruidsboeketbedels en/of overige promotionele uitingen van Bruidsboeketbedels.

5.6. Bruidsboeketbedels is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in
het kader van de overeenkomst tussen de klant en Bruidsboeketbedels tijdens de samenwerking
of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit
door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en
billijkheid.

5.7. De klant is de eindverantwoordelijke voor de juistheid van de gegevens. Bruidsboeketbedels
biedt het te personaliseren product aan de klant aan ter controle alvorens de opdracht definitief
wordt uitgevoerd. Na akkoord van de klant met betrekking tot het te personaliseren product, is
Bruidsboeketbedels niet verantwoordelijk voor fouten en/of onjuistheden op het
gepersonaliseerde product.

5.8. Modellen, kleuren, materialen, maten en afwerkingen op afbeeldingen gelden als indicatie.
Afwijkingen daarin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de
overeenkomst of schadevergoeding. Bruidsboeketbedels spant zich echter wel in om
problemen/klachten in verband met geleverde producten zo goed mogelijk op te lossen.

5.9. Bij onjuist gebruik is Bruidsboeketbedels niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enigerlei
opgetreden schade.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT, EN HET
HERROEPINGSRECHT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde
bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Bruidsboeketbedels te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant
redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de
overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Bruidsboeketbedels onverwijld op de hoogte te
stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar
Bruidsboeketbedels om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde
gegevens niet tijdig aan Bruidsboeketbedels zijn verstrekt, heeft Bruidsboeketbedels het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra
kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Bruidsboeketbedels steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige
wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, haar banknummer.

6.5. Bij klachten over de door Bruidsboeketbedels geleverde producten dient de klant deze
klachten kenbaar te maken aan Bruidsboeketbedels binnen 48 uur na levering van het product
doch uiterlijk binnen 60 dagen na ontvangst. Bruidsboeketbedels streeft ernaar de klacht binnen
5 werkdagen in behandeling te nemen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw
geschil aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit platform is te
bereiken via deze link. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is genomen, dan staat
het de klant vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie. De klant
vrijwaart Bruidsboeketbedels één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van
geleverde producten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in
artikel 6.2 die Bruidsboeketbedels nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies
van deze materialen/gegevens is Jacey’s niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende
schade.

6.7. Wanneer Bruidsboeketbedels inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant
verantwoordelijk voor deze gegevens. Bruidsboeketbedels is niet aansprakelijk voor misbruik of
verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door
middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader
van de overeenkomst tussen de klant en Bruidsboeketbedels tijdens de samenwerking of uit
andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door
de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

6.10. De particuliere klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een
product binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Bruidsboeketbedels mag vragen
naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen
van ontbinding. Na de melding dat de klant het product terug wenst te sturen, heeft de klant
nogmaals 14 dagen de tijd het product daadwerkelijk te retourneren. De klant ontvangt binnen 14
dagen dan de aankoopkosten retour.

6.11. De in artikel 6.10 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft
ontvangen. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking daarvan. De klant mag het product slechts bekijken en gebruiken zoals zij dit in een
winkel zou kunnen doen.

6.12. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt zij dit binnen de
bedenktermijn aan Bruidsboeketbedels. Producten die in aanmerking komen voor uitsluiting zijn:
– gepersonaliseerde producten die door Bruidsboeketbedels tot stand zijn gebracht volgens
specificaties van de klant (gravering, foto, namen, speciale kleuren of maten, data etc.);
– producten met een hygiënische verzegeling waarvan de verzegeling verbroken is;
– producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

6.13. Indien de klant Bruidsboeketbedels de opdracht geeft tot het maken van gepersonaliseerde
artikelen vervalt de mogelijkheid tot annuleren.

6.14. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende
overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

6.15. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt
bij de klant. De kosten voor retourzending komen voor rekening van de klant. Beschadigde,
gepersonaliseerde, onvoldoende gefrankeerde of ongefrankeerde zendingen worden niet door
Bruidsboeketbedels geaccepteerd.

6.16. Bruidsboeketbedels kan producten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de
klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

6.17. Bruidsboeketbedels verstuurt de producten met brievenbuspost van PostNL via Myparcel.
Bruidsboeketbedels is niet volledig aansprakelijk voor verlies, schade of verkeerde bezorging van
het product indien de klant een onjuist bezorgadres heeft opgegeven.

6.18. Indien de klant bij ontvangst van een verzonden pakket een beschadigd pakket ontvangt,
dient de klant foto’s te maken van het beschadigde pakket en dit pakket gesloten te laten. De
klant neemt vervolgens binnen 2 werkdagen na ontvangst van het pakket met de geleverde
producten contact op met Bruidsboeketbedels. Zodra de klant het beschadigde pakket opent dan
wel te laat contact opneemt met Bruidsboeketbedels, kan de klant geen aanspraak meer maken
op eventuele garanties.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Bruidsboeketbedels te hanteren leveringstermijn varieert per bestelling. De door
Bruidsboeketbedels opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na
ontvangst van alle benodigde gegevens van de klant. Bruidsboeketbedels zal de bestellingen
binnen 2 tot 3 werkdagen naar de klant verzenden, tenzij een andere leveringstermijn is
overeengekomen en afhankelijk van de voorraad. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of
wanneer een bestelling niet/slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan
bericht maar uiterlijk binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling. De klant mag op dat
moment besluiten tot ontbinding van de overeenkomst en heeft dan recht op teruggave van het
betaalde bedrag.

7.2. Een door Bruidsboeketbedels vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn
beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt
Bruidsboeketbedels niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid
tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Bruidsboeketbedels, na een deugdelijke
en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld
wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de
wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door
Bruidsboeketbedels mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke
gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.5. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan Bruidsboeketbedels
beschikbaar stelt en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de
daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.

7.6. Aan de leveringsplicht van Bruidsboeketbedels zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan
zodra de door Bruidsboeketbedels geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

7.7. Geleverde zaken worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden bij normale en
minimale afwijkingen, variaties of verschillen in uitvoering. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen,
afmetingen en opdrukken.

7.8. Indien de levering door PostNL onverhoopt vertraging oploopt, hanteert Bruidsboeketbedels
een wachttermijn van 10 dagen. Binnen dit termijn zal Bruidsboeketbedels een (fraude)onderzoek
instellen bij PostNL en de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van updates in de
betreffende situatie.

7.9. De geleverde producten mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden en/of
wederverkoop.

7.10. De klant gaat ermee akkoord dat in de loop van tijd verkleuring van de sieraden en/of
accessoires kan optreden.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot
stand komt.

8.2. Alle door Bruidsboeketbedels verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen na
de factuurdatum betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Bruidsboeketbedels biedt de mogelijkheid om bestellingen achteraf via Klarna te betalen. Bij een
bestelling via de webshop zal direct worden betaald alvorens de producten aan de klant worden
geleverd indien niet gekozen wordt voor Klarna.

8.3. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de
wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke
als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum
van €40,- excl. BTW bedragen, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten,
deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het
gerechtshof.

8.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt
verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op
vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in
liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.5. In bovenstaande gevallen heeft Bruidsboeketbedels voorts het recht uitvoering van de
overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of
rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade
voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.6. De klant kan bezwaren tegen de door Bruidsboeketbedels verzonden facturen uiterlijk binnen
7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Bruidsboeketbedels kenbaar maken. Na ontvangst van
het bezwaar zal Bruidsboeketbedels een onderzoek instellen naar de juistheid van het
factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de
klant niet op.

8.7. Alle door Bruidsboeketbedels geleverde producten blijven eigendom van Bruidsboeketbedels
totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Bruidsboeketbedels zijn voldaan.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de ter beschikking gestelde
documentatie, foto’s, teksten, modellen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten
uitsluitend bij Bruidsboeketbedels tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door Bruidsboeketbedels geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit
worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website van Bruidsboeketbedels waaronder doch niet uitsluitend: de
teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van
Bruidsboeketbedels en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële
eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet
toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking
te stellen zonder toestemming van Bruidsboeketbedels.

9.4. Alle intellectuele eigendommen op door Bruidsboeketbedels ontwikkelde voortbrengselen
van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Bruidsboeketbedels, tenzij de
rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Bruidsboeketbedels geleverde
producten blijven eigendom van de klant.

9.6. Bruidsboeketbedels is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de
servers van Bruidsboeketbedels plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op
enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de
klant Bruidsboeketbedels vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden
mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op
het auteursrecht.

9.8. Bij inbreuk heeft Bruidsboeketbedels recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee
maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder
het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Bruidsboeketbedels en de klant is te typeren als een
inspanningsovereenkomst. Bruidsboeketbedels kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden
gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. Indien Bruidsboeketbedels onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk
wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal
2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet
hoger dan €500,=. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid
beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur
door klant.

10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Bruidsboeketbedels dan alleen aansprakelijk voor directe
schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bruidsboeketbedels aan
de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Bruidsboeketbedels toegerekend
kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont
dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.4. Bruidsboeketbedels sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden
wordt door het gebruik van door Bruidsboeketbedels geleverde producten, met uitzondering van
situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van
Bruidsboeketbedels.

10.5. Bruidsboeketbedels is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade
door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade
ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.6. Klant vrijwaart Bruidsboeketbedels voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden
mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het
onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan klant geleverde producten van Jacey’s.

10.7. Bruidsboeketbedels is niet aansprakelijk voor beschadigingen die optreden bij blootstelling
van de producten aan vocht en/of warmte.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1. Bruidsboeketbedels is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien
nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn
van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding
afgerekend.

11.2. Bruidsboeketbedels is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking en leveranties
van derden, waar Bruidsboeketbedels weinig of geen invloed op kan uitoefenen.
Bruidsboeketbedels kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor
welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een
derde partij met wie Bruidsboeketbedels een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent
in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van
Bruidsboeketbedels onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand
komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of
tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig
ziekteverzuim van personeel van Bruidsboeketbedels of Bruidsboeketbedels zelf,
transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën,
bedrijfsstoringen bij Bruidsboeketbedels, wanprestatie door leveranciers van Bruidsboeketbedels
waardoor Bruidsboeketbedels haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen
alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Bruidsboeketbedels of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft Bruidsboeketbedels tevens ter keuze het recht om de termijn van
levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet
uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Bruidsboeketbedels in welke vorm dan ook gehouden is tot
voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6
Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING EN ANNULERING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders
voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten,
onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel klant als Bruidsboeketbedels, komt de bevoegdheid tot ontbinding van
de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd
mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering
van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen
ingevolge de overeenkomst.

12.4. De overeenkomst kan zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door
schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich
dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
het vermoeden bestaat dat klant niet aan haar betalingsverplichting bij verlenging van de
overeenkomst kan voldoen;
klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met
Bruidsboeketbedels voortvloeiende verplichting;
klant inbreuk maakt op rechten van derden;
klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Bruidsboeketbedels;
klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet
aangetekend schrijven;
bij terugkerende betalingsproblemen.

12.5. Bruidsboeketbedels zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.4, nimmer tot
enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.6. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds
prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de
daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn.
Bedragen die Bruidsboeketbedels vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen
zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming
van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van
de ontbinding direct opeisbaar.

12.7. Bruidsboeketbedels behoudt het recht om haar algemene voorwaarden na 3 maanden na
het sluiten van een overeenkomst met de klant te wijzigen, ook voor reeds bestaande
overeenkomsten. Indien Bruidsboeketbedels overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij
klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden
vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7
dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Bruidsboeketbedels zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de
offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de
geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde
resultaat, zullen de klant en Bruidsboeketbedels in overleg treden om het geleverde alsnog aan
de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als
bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Bruidsboeketbedels worden
gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Bruidsboeketbedels aannemelijk kan
maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de
overeenkomst aan de kant van Bruidsboeketbedels.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Bruidsboeketbedels te
leveren producten voor rekening komt van Bruidsboeketbedels, heeft de klant geen recht op
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze
voorwaarden.

ARTIKEL 14. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen
de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen
Bruidsboeketbedels en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van
de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

14.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet
voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Bruidsboeketbedels alleen bindend indien en
voor zover deze door Bruidsboeketbedels uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

14.3. Bruidsboeketbedels spant zich in om passende technische en organisatorische
maatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm
van onrechtmatig gebruik door derden.

14.4. Indien Bruidsboeketbedels op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de
Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

14.5. Zowel de klant als Bruidsboeketbedels zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie
die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen.

14.6. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

14.7. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op
een derden worden overgedragen indien Bruidsboeketbedels hier schriftelijk toestemming voor
heeft gegeven.

14.8. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bruidsboeketbedels partij is, is uitsluitend het
Nederlandse recht van toepassing.

14.9. De klant en Bruidsboeketbedels zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in
der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

14.10. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde
rechter in het Arrondissement Zeeland-West-Brabant, bevoegd kennis te nemen van geschillen
tussen Bruidsboeketbedels en de klant.
versie: maart 2023